Ziel3/Cíl3-Projekt: Konzeption zur thematischen Umweltbildung für Wild- und Honigbienen | Koncepce k tématické ekologické výchove pro vcely divoké a medonosné

Projektname:

Konzeption zur thematischen Umweltbildung für Wild - und Honigbienen | Koncepce k tématické ekologické výchove pro vcely divoké a medonosné

 

Kurzfassung:

Die beiden Partner möchten im Rahmen des grenzübergreifenden Vorhabens eine didaktische und planerische Konzeption für zwei Lern- und Erlebnisspielplätze zum Thema Bienen erarbeiten, welche im Rahmen eines Folgeprojektes in die Praxis umgesetzt wird.
Oba partneri by v rámci preshranicního zámeru chteli zpracovat didaktickou a plánovací koncepci pro dve vzdelávací prožitková hrište k tématu „Vcely“, jejichž stavba bude v praxi realizována v navazujícím projektu.

Projektpartner | Projektový partner

Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín Príjmení, Školská právnická osoba (zapsaná ve školském rejstríku)

 

Beginn | Zahájení: 01.10.2012
Abschluss | Ukoncení: 15.09.2013

 

Die Zielgruppen, welche direkt angesprochen werden, sind vor allem: Umweltbildner, Pädagogen, Imker, Planer und weitere Fachexperten aus Sachsen und Tschechien. Indirekt (durch die praktische bilaterale Umsetzung der Konzeption) werden als Zielgruppen Vorschulkinder, Schulkinder, Eltern und Besucher angesprochen.
Cílovou skupinou, která bude prímo oslovena, jsou predevším: ekopedagogové, pedagogové, vcelari, projektanti a další odborníci ze Saska a Cech. Neprímo (praktickou bilaterální realizací koncepce) budou jako cílové skupiny osloveny predškolní, školní deti, rodice a návštevníci.

 

Projektbeschreibung deutsch:

Die Honigbiene ist, zusammen mit Wildbiene und Hummel, eine sehr wichtige Tierart für das Bestäuben von Obstbäumen, Gemüse und zahlreichen Nutzpflanzen. Bienen und weitere Insektenarten rückten leider immer mehr aus dem Focus der Gesellschaft. Die Biene wird oftmals nur noch als Honiglieferant wahrgenommen. Ein weiteres Problem stellt das zunehmende Alter der praktizierenden regionalen Imker dar, hier gibt es, wie bei vielen Vereinen und in der Landwirtschaft, ein starkes Altersgefälle. Deshalb entsteht im Rahmen des deutsch-tschechischen Vorhabens eine Konzeption für eine Bienenerlebniswelt. Im Rahmen der gemeinsamen grenzübergreifenden Konzeption wird der inhaltliche, didaktische und planerische Grundstein für die praktische Umsetzung von zwei Lern-und Erlebnisplätzen zum Thema Bienen und Imkerei für Kinder, Jugendliche und Erwachsene erarbeitet. Die beiden Lern- und Erlebnisplätze werden nicht nur mehrsprachig gestaltet, sondern bauen auch inhaltlich auf einander auf, so das ein grenzübergreifendes Bildungsangebot entsteht. Die ersten Ideen und Entwürfe werden im Rahmen eines bilateralen Expertenworkshops erarbeitet, bewertet und Mit dem geplanten Vorhaben wird die Grundlage für eine bilaterale Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Bienen und andere Insektenarten gelegt. Dadurch werden besonders Kinder und Jugendliche als wichtige Multiplikatoren angesprochen, bei welchen so das Interesse für die Imkerei geweckt werden soll. Zukünftig sind durch die Projektpartner weitere gemeinsame themenbezogene Aktivitäten geplant, welche sich auf dem Angebot thematisch aufbauen (Anfängerkurse für Imker, Vorträge, grenzübergreifende Erfahrungsaustausche für Imker und Fachexperten, bzw. auch die Herausgabe von Trachtpflanzenkalendern und weiteren öffentlichkeitswirksamen Bildungsmaterialien. Die erarbeitete Konzeption soll die Grundlage für die praktische Umsetzung der erarbeiteten Umweltbildungsangebote auf beiden Seiten der Grenze bilden. Die so entstehenden grenzüberschreitenden Bildungsangebote
führen zu einer positiven Wahrnehmung zu Themen wie Imkerei, Insektenschutz, traditionellen Landwirtschaft. Auch sollen Interessenten für Imkerei angesprochen und begeistert werden, was langfristig zum Erhalt des traditionellen Imker-Handwerkes in der Grenzregion führen kann. Beide Partner streben an, die Konzetion auch praktisch umzusetzen.

 

Projektbeschreibung tschechisch:

Vcela medonosná je spolecne s vcelou divokou a cmelákem velmi duležitým živocichem pro opylování ovocných stromu, zeleniny a dalších cetných užitkových rostlin. Vcely a ostatní druhy hmyzu ovšem stále více ztrácí pozornost spolecnosti. Vcela je casto vnímána pouze jako „producent“ medu. Dalším problémem je stále rostoucí vek praktikujících regionálních vcelaru, práve zde, jako u mnoha obcanských sdružení, stejne jako v zemedelství, existuje silný vekový propad. Z tohoto duvodu vznikne v rámci cesko-nemeckého zámeru preshranicní koncepce pro práci s verejností a propagaci vcel. V rámci spolecné preshranicní koncepce bude zpracován obsahový, didaktický a plánovací podklad pro praktickou realizaci dvou naucných prožitkových hrišt k tématu „Vcely a vcelarství“ pro deti, mládež a dospelé. Obe naucná prožitková hrište budou nejen vícejazycná, budou také obsahove postavena tak, aby vznikla preshranicní vzdelávací nabídka. První nápady a návrhy budou zpracovány, hodnoceny a
kvalifikovány v rámci bilaterálního workshopu s experty. Výsledky tohoto spolecného pracovního setkání budou zapracovány prímo do obsahové a didaktické koncepce. S plánovaným zámerem bude položen základ pro bilaterální práci s verejností k tématu „Vcely a ostatní druhy hmyzu“. Tím budou osloveny predevším deti a mládež jako duležití multiplikátori, kterí mohou získat také zájem o vcelarství. Do budoucna jsou projektovými partnery plánovány další tématické aktivity, které tématicky navazují na nabídku (kurzy
pro zacínající vcelare, prednášky, preshranicní výmeny zkušeností pro vcelare a odborníky, prípadne vydávání populárne naucných materiálu, projektové dny pro školy). Takové preshranicní nabídky, predevším k tématické priorite Zpracovaná koncepce má tvorit základ pro praktickou realizaci zpracovaných ekovýchovných nabídek na obou stranách hranice. Vzniknou preshranicní vzdelávací nabídky, smerující k pozitivnímu vnímání témat: vcelarství, ochrana hmyzu, tradicní zemedelství. Osloveni a motivováni mají být také zájemci o vcelarství, což dlouhodobe muže vést k zachování tradicního vcelarství v príhranicním regionu. Oba partneri se snaží o praktickou realizaci koncepce. Takto vzniklé nabídky mají tvorit rámec pro další vzdelávací programy – prohlídky, odborné exkurze, tématicky orientované vyucování na školách.

Das Projekt wird gefördert durch: